zaterdag 30 december 2017

Tweede Kamer Algemeen Overleg 29 november 2017 over Arbeidsomstandigheden en Handhaving

Op woensdag 29 november 2017 vondt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden en Handhaving plaats, tijdens dat TK AO werd er o.a. over het onderwerp pesten op het werk geplaatst.

Herziene Convocatie algemeen overleg Arbeidsomstandigheden / Handhaving - 29 november 2017 - 10.00-13.00 uur (agendapunt toegevoegd):
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D32631&did=2017D32631

Verslag van het algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017Z11104&did=2017D35548

Terugkijken van dit TK AO lukt (tot nu toe) niet:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/arbeidsomstandigheden-handhaving

Door omstandigheden was niemand van actiegroep Stop pesten op het werk .nu aanwezig tijdens dit TK AO over Arbeidsomstandigheden en Handhaving.

In ieder geval de Tweede Kamerleden Bart van Kent SP, Gijs van Dijk PvdA, Rens Raemakers D66 en Nevin Özütok GL zeiden iets over pesten op het werk / intimidatie op het werk.

Navolgend een selectie van de teksten (in het verslag) die over pesten op het werk dan wel de Inspectie-SZW gaan (handhaving).

Bart van Kent SP

SP en PvdA kwamen tijdens dit AO met 10 voorstellen:

Dan het achtste voorstel: het aanpakken van pesten en seksuele intimidatie, een groot probleem op de werkvloer. Er is al een campagne geweest van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit was vooral een
voorlichtingscampagne, maar volgens mij hebben werkgevers ook de wettelijke taak om dit soort beleid te voeren. Is de Staatssecretaris bereid om er veel strenger op toe te zien dat bedrijven die taak ook oppakken?

Gijs van Dijk PvdA

We weten dat tilgewicht, nachtwerk en pesten op het werk zaken van alledag zijn, die we vanuit de Tweede Kamer ten goede kunnen beïnvloeden. Wij wachten graag de beantwoording af. Ik ben ook zeer benieuwd naar de reactie van de coalitiepartijen hierop.

Rens Raemakers D66

Er zijn een aantal onderwerpen die wat moeilijk te vatten zijn door een inspectie, door toezicht. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan pesten op het werk. Dat is een van de tien punten die de Partij van de
Arbeid en de SP vandaag aandragen. Dat vind ik een goed punt, dus ik vraag me af hoe we de rol van de inspectie specifiek bij pesten kunnen verstevigen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan preventieve maatregelen en het toetsen daarop.

Wybren van Haga VVD

Het overgrote deel van de werkgevers investeert in een veilige werkomgeving voor de werknemers. Maar, zoals gezegd, er zijn altijd werkgevers die moedwillig de wet en de regelgeving ontduiken. Die moeten natuurlijk hard worden aangepakt, zoals de VVD altijd vindt.

Voorzitter, ik rond af. Iedereen zal het met de VVD eens zijn dat iedereen een veilige, gezonde en eerlijke werkomgeving verdient. Nederland is gelukkig een van de landen waar dat over het algemeen heel erg goed
gaat. De meeste mensen en bedrijven leven de regels namelijk goed na. En terecht. Waar het mis gaat, moeten we direct ingrijpen om onveilige werkomgevingen waar regels niet worden nageleefd of werknemers niet
worden beschermd of misschien zelfs uitgebuit, te voorkomen en waar nodig te bestrijden. De regels die hiertoe worden ingevoerd, moeten de werkgevers treffen die de regels overtreden en niet de werkgevers die alles juist goed proberen te doen.

Nevin Özütok GL

Veel vrouwen krijgen te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. 18% van alle Nederlandse vrouwen is weleens lastig gevallen op het werk. Ik vind het heel erg goed dat FNV hier een onderzoek naar doet en ik kijk uit naar de resultaten daarvan. Zijn er bij de inspectie meer klachten binnengekomen sinds de #MeToo-beweging? Heeft de inspectie voldoende capaciteit om hier goed op te kunnen controleren?

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD)

- Ik kijk ernaar uit om op een heel intensieve en constructieve manier open met u te discussiëren over zaken betreffende eerlijk, gezond en veilig werk voor alle werkenden in Nederland, want dat is wat ons allemaal drijft.

- Mensen willen tot hun pensioen gezond, veilig en duurzaam kunnen werken en iedereen moet dat ook onder goede omstandigheden kunnen doen. Werk mag op korte of lange termijn niet leiden tot gezondheidsschade. Dat zou niet goed zijn voor de werknemers, maar ook niet voor de productiviteit en continuïteit van bedrijven en daarmee de BV Nederland.

- De verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij werkgevers, maar ook werknemers, opdrachtgevers, producenten en fabrikanten hebben hierin een verantwoordelijkheid. De
overheid schept de kaders. Zij is in verbinding met vele partijen om werkgevers en werknemers bewust te maken, te informeren en te stimuleren om vooral in te zetten op «preventie», welk woord hier
vanmorgen al vaker is gevallen. Daarnaast handhaaft de overheid ook. Die handhaving vind ik erg belangrijk, want die is ook van belang voor het draagvlak voor onze sociale voorzieningen en voor een eerlijke arbeidsmarkt.

- Op een aantal punten kan ik nu al ingaan, maar vanwege de omvang is dat niet op alle punten mogelijk.

- In mijn inleidend betoog heb ik aangegeven dat bedrijven en werkenden zelf verantwoordelijk zijn voor gezond, veilig en eerlijk werk. Dat is de basis van ons systeem in Nederland. De Inspectie SZW pakt ernstige misstanden en notoire overtreders aan en draagt daarmee bij aan de bescherming van kwetsbare groepen. Zij doet dat risicogericht met een programmatische aanpak en met een breed interventiepallet. Per
programma en risico inventariseert ze welke interventie het grootste maatschappelijke effect bereikt, bijvoorbeeld voorlichting, checklists, inspecties, herinspecties, nalevingcommunicaties, samenwerking met branches, druk zetten op ketens of, ultimo, strafrechtelijke onderzoeken. De inspectie zoekt hierbij de samenwerking met andere partijen, zoals andere toezichthouders, werknemers en brancheorganisaties.

- Het regeerakkoord onderstreept het belang van handhaving door onder andere te investeren in de handhavingsketen van de inspectie.

- De vraag van vele partijen was hoe die extra middelen daadwerkelijk gaan bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt en aan gezond en veilig werken. Dat gaan we doen door overeenkomstig het framework de middelen in te zetten op de volgende doelen: arbeidsomstandigheden, het herstellen van de balans tussen ongevalsonderzoek en risicogerichte actieve programmering.

Nevin Özütok GL

Een heel korte vraag. Psychosociale arbeidsbelasting is de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim. Daarnaast is er steeds meer fysieke arbeid waardoor stress op de werkvloer toeneemt, met als gevolg een burn-out. Ik zie daarbij een duidelijke rol weggelegd voor de Arbeidsinspectie. Ik heb de Staatssecretaris daar helaas niet over gehoord. Hoe ziet
zij dat?

Rens  Raemakers D66

De Staatssecretaris heeft uitgebreid stilgestaan bij een aantal aspecten rondom de inspectie. Ik vond het een heel heldere toelichting. Ik had nog een vraag gesteld over pesten op het werk. Dat element kwam vandaag
ook vaker terug. Is het mogelijk om bij iets als pesten ook de inspectie een vernieuwende rol te geven?

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD)

Dat klopt, voorzitter. Er is inderdaad een vraag gesteld over pesten op het werk. Overigens is er ook een vraag over seksuele intimidatie op het werk langsgekomen. Laat helder zijn dat de werkgever verantwoordelijk is voor goede omstandigheden en een veilige werkcultuur. De werkgever moet op basis van de risico-inventarisatie beleid opstellen om psychosociale arbeidsbelasting, zoals we dit bij elkaar noemen, tegen te gaan. Ook
seksuele intimidatie wordt, net als pesten, gezien als een oorzaak van psychosociale arbeidsbelasting. De Inspectie SZW houdt toezicht op het tegengaan van zowel seksuele intimidatie als pesten en op de maatregelen die de werkgever daartoe neemt. De Inspectie SZW wijst de werkgevers op risico’s maar ook op beschikbare tools. Zij voert inspecties uit op basis van risicoanalyse en reactief op basis van signalen. En ook in 2018 zal het hier om herinspecties gaan. Dus daar zitten we actief bovenop. Als een organisatie de wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden niet naleeft en problemen in redelijk overleg niet kunnen worden opgelost, kan hierover een klacht bij de inspectie worden ingediend. Op een klacht van een ondernemingsraad of een vakbond volgt altijd een onderzoek. Mijn beleid bestaat ook uit het stimuleren en het faciliteren van werkgevers, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten hierover.

============================================================

Aangezien het een hele lap tekst was om door te lezen, is er een kansje dat we iets over het hoofd gezien hebben.

============================================================

Commentaar: Leuk en aardig dat de Regering en de Tweede Kamer meer geld voor de Inspectie-SZW bestemmen, als het gaat om het adequaat aanpakken van pesten op het werk, is (iets) meer geld voor de Inspectie-SZW niet voldoende. Daarbij komt dat de Inspectie-SZW geen individuele gevallen van pesten op het werk helpt, maar toetst op beleid. Zie verder op deze website (dit blog) de artikelen 'Beter goede baas dan zwak beleid' en 'Gij zult niet treiteren'.

============================================================

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten